Trygg- Hansas och Life in Minds nya satsning mot förskolor för att öka kunskapen om HLR och första hjälpen för barn!

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn kan rädda liv. Trots detta är det många förskollärare och föräldrar som inte har tillräckliga kunskaper för att utöva första hjälpen på ett barn i nöd. För att öka kunskaperna Trygg-Hansa och Life in Mind startat initiativet Tryggad Förskola – en webbkurs som just nu utbildar förskolor runt om i landet.

Webbkursen är den första av sitt slag i Sverige och är utvecklad av utbildningsföretaget Life in Mind som är specialiserade på första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Med initiativet Första hjälpen tryggad förskola vill Life in Mind och Trygg-Hansa göra det enklare för förskolepedagoger och föräldrar att utbilda sig i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn. 20 förskolor runt om i Sverige har under januari 2018 startat kursen och utbildas nu i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn.

Vi har sett ett behov och en önskan hos förskollärare och föräldrar att utbilda sig i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn men att många inte vet hur de ska gå tillväga. För förskollärare är ofta tiden en bristvara och tillgängligheten är avgörande för huruvida man går en kurs eller inte. Genom en webbkurs där man själv bestämmer när och var man utför den samt med kontinuerlig återkoppling kan vi öka kunskapen, vilket förhoppningsvis kan göra föräldrar och barn mer trygga, säger Alexandra Gahnström.

Hur bra är kunskapen bland förskolepersonal och föräldrar i Sverige?

Undersökningen mot yrkesaktiva förskollärare visar att:
Var fjärde förskolelärare har varit med om ett sjukdoms- eller olycksfall bland ett eller flera barn inom förskolan där kunskaper inom första hjälpen eller HLR har behövts.
72 % av förskolelärarna skulle önska utbildning i första hjälpen och HLR för barn inom barnomsorgen en gång varje år eller mer ofta.
Nio av tio förskolelärare skulle känna sig säkrare i sin yrkesroll om de fick genomgå HLR och första hjälpen-utbildning med regelbundna uppdateringar.

Undersökningen mot hushåll med barn 0-5 år visar att:
Även bland föräldrar till små barn är kunskapen låg, visar en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Bara 4 av 10 föräldrar har gått en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn. Lika många är även osäkra på vad som skiljer HLR-utövning på barn respektive vuxna. Var femte förälder  känner att de saknar tillräckliga kunskaper i första hjälpen och HLR för barn om någon behöver akut hjälp. Precis som bland förskollärarna uppger de flesta (39 %) som inte gått en kurs i barn-HLR att de inte haft möjlighet. 1 av 5 känner att de ej har tillräckliga kunskaper i HLR/Första hjälpen om någon behöver akut hjälp. Hälften som ej gått HLR/Första hjälpen utbildning skulle vilja men vet inte hur de ska gå tillväga.

Kunskaper i första hjälpen och HLR är en färskvara och behöver uppdateras helst en gång om året men minst en gång vartannat år. I en undersökning mot över 300 yrkesaktiva förskollärare säger endast 1 av 3 förskollärare att de har gått en sådan utbildning det senaste året. Många har daterade kunskaper, 37%har inte uppdaterat sina kunskaper på över två år. Bland de förskollärare som inte har gått kurs i barn-HLR uppger 4 av 10 att de inte haft möjlighet. Hälften  av dem som inte gått en utbildning i barn-HLR säger att de gärna skulle vilja gå men de vet inte hur de ska gå tillväga.

Hjärtstopp hos barn är ovanligt, men om det sker är det helt livsavgörande att finns någon i barnets direkta närhet som omedelbart kan starta HLR. Förutom hjärtstopp finns det en rad andra akuta olycksfall och sjukdomar som kan inträffa där barnet behöver ett akut omhändertagande. Enligt min mening ska barn som vistas på förskolan i Sverige, utan tvekan eller undantag ha personal utbildad i HLR och första hjälpen omkring sig under dagens alla timmar, säger Camilla Thurell grundare av Life in Mind.

20 förskolor fick kursen kostnadsfritt vid lanseringen

Förskolorna har ansökt om att kostnadsfritt få ta del av kursen och de är utvalda genom följande kriterium; geografisk spridning, samt att det var länge sedan pedagogerna på förskolan uppdaterade sina kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning eller att vissa i personalen aldrig hade gått en kurs.

Läs hela pressmeddelandet om Första hjälpen- Tryggad Förskola här.

Se film från en av förskolorna här.

Om utbildningen En livsviktig webbkurs

Life in Mind har i samarbete med Trygg-Hansa tagit fram En livsviktig webbkurs, ett nytt sätt att lära sig HLR och första hjälpen riktat mot barn. Webbkursen har samma innehåll och kvalitet som en fysisk kurs men eftersom den är webbaserad så finns möjligheten att genomföra den när det passar personalen bäst, enskilt eller i grupp, samt att repetera vid behov. Utbildningen, där teori varvas med praktik på övningsdockor, ger en bred handlingsberedskap vilket skapar ökad trygghet att våga agera i en akut situation. Kursen finns också för privatpersoner.